چگونه زیبا صحبت کنیم

صحبت کردن، کلید ارتباط با دیگران است و خوب صحبت کردن می تواند ارتباطات شما را بهبود، گسترده و موثر سازد.

چگونه با دیگران و مردم رابطه کلامی برقرار کنیم؟!

فن بیان را چگونه باید تقویت کنیم؟!

چگونه سخنان را شروع کنیم و چگونه این شروع صحبت باید جذاب یاشد؟!

چگونه باید صحبت کنیم که کلاممان به دل مخاطب بنشیند؟!

اصلا از چه باید گفت و چه نباید گفت و چجوری بگم؟؟؟؟

11,000 تومان 7,000 تومان

حراج!